Yeni Üyelik Oluştur


Bir kullanıcı adı seçin


Yukarıda belirttiğiniz eposta adresinizi tekrar girin

Üyeliğimi Oluştur

×
Üye Girişi

Giriş Yap

×
 • Haciz ve İpotek

 • Haciz ve İpotek ile ilgili En Çok sorulan Sorular

 • 2012-12-04 / 15:51:21
 • 0 Yorum
 • 11658 Kez Okundu
 • Punto:
  A
  A
  A

HACİZ

S-İhtiyati haciz nedir?

C-Vadesi gelen borcunu ödemeyen borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi gibi hallerde, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden karar alınarak, mallarına el konularak satış ve devrinin önlenmesi.

S-Normal haciz (İcra-i haciz) nedir?

C- Bir alacağın tahsil edilmesi için yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı lehine, borçlunun mal ve haklarına icra memuru tarafından el konulmasıdır.

Haciz konulabilmesi, takibin kesinleşmesi şartına bağlıdır. Takibin kesinleşmesi; ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde olur. Bu takdirde borçlunun mallarına haciz konulabilir.

Borçlunun elindeki malların haciz ile alınması muhafaza, tedbiridir. Ancak, haczedilen mal alacaklının rızası ile borçluda bırakılabilir.

Borçlunun, borcunu karşılayacak menkul malı var ise gayrimenkulleri haczedilemez.

Haczin sonuçları: Haciz konulan malda borçlunun tasarruf yetkisi (alacaklı lehine) kalkar veya sınırlandırılır.

Haciz zaptı nedir?

C- Haciz yapıldığının ispat vesikasıdır.

S-Haczi caiz olmayan şeyler nelerdir?

C- Borçlunun ve ailesinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı malların haczine izin verilmemiştir. Devlete ait mallar, borçlunun kendisi ve mesleği için lüzumlu eşya ve elbise, ibadet eşyası ve dini kitaplar, mutfak takımı ve eşyası, şayet borçlu çiftçi ise bunun lüzumlu arazisi, çift hayvanı, zirai aletleri haczedilemez.

Ancak maaşlar, ücretler, sigortalar, emekli maaş ve iratları, borçlu ve ailesinin geçimleri için lüzumlu mikdar ayrıldıktan sonra haczedilebilir.

S-İcra Yoluyla Taşınmazın Satışı Prosedürü nasıldır?

C-Taşınmaz satışları için ne yapsanız, ne kadar çabalasanız yine de uzun bir prosedür sizleri beklemektedir. Öncelikle talimatı elden ulaştırmanızı ve yine talimatı yerine getirecek satış memurluğunun, taşınmazın tapu kayıtlarına ilişkin tapu dairesine yazacağı müzekkereyi elden götürmenizi tavsiye ederim. Ancak bunların çok kısa bir zaman kazandırır size. Satış memurunun bir an önce bedel tespiti için keşfe gitmesini sağlamanız ve tebligatları APS ile yapmanız da size zaman kazandırabilir. Satış Memurunu sık sık arayıp durumu sorarsanız biraz daha hızlı gider işler. Ancak yine de taşınmaz satışları uzun bir prosedür gerektirir. Bu arada hızlı işlem yapacağım derken sürelere riayet etmezseniz, satışın iptali sözkonusu olabilir, dikkat etmekte fayda var.

Taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine talimat yazdırın
Taşınmaz üzerinde bulunan takyidatları satışa esas olmak üzere tapudan sordurun
icra dairesinden satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmasını isteyin
kıymet takdirini ilgililere tabliğ ettirin
Raporun kesinleşmesini bekleyin
rapor kesinleşince satış talep edin
satışa ilişkin tebligatları, yazışmaları, ilanı yaptırın
satış gününü bekleyin
uzun ve yorucu maalesef
rapor kesinle

Kısa bir ilave; tapudan gelen kayıtlarda takyidat var ise,takyidatı koyan ilgili yerlere ( ipotek alacaklısı, haciz dosyası,ökb alacaklısı vs.)İİK.100'e yarar bilgiler de sorulmalıdır.Bu hususda da talep açılmalıdır. 

S-İcra satış sürecinasıl işler?

C-Adresinde muhammen bedel/takdir bedeli üzerinden açık artırma suretiyle yapılır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı (önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme) alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla   vyz günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.  

S-İpoteğin paraya çevrilmesi nedir?

C- İcra İflas Kanunu  150/C maddesine göre ipotek paraya çevilmesi için tapuya konulan şerhtir.

İİK 128/a ;kıymet takdirine itiraz süresi buna göre 7 gündür.

Haciz ile ipotek konusunu birbirinden ayırmak gerekir.

 

S-İcra İflas Yasası’nın 78. MaddesiHaciz İsteme Hakkıneyi ifade eder?

C-İcra iflas Yasasının 78. maddesinin 2. fıkrasında haciz istemek hakkının, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşeceği, 4. fıkrasında ise, haciz talebi yasal süre içinde yapılmazveya geri alındıktan sonrabu süre içinde yenilenmezse dosyanın işlemden kaldırılacağıanlamına gelir. (2 yıllık hak devam eder.)

 

S- İcra İflas Yasası’nın 106 maddesi  Hak Düşürücü Süre  ve 110.maddesi Mal Satışının İstenmesineyi ifade eder?

C-İİY’nin 106. maddesinde haczolunan taşınmazın hacizden itibareniki yıl içinde satışınınistenebileceği, 110. maddesinde ise yasal süre içinde satış istenmez veya satış talebi geri alınıpda bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haczin kalkacağıhükümlerine yer verilmiştir. Yerleşik yargısal kararlarda da süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmesi halinde İİY.nın 78. maddesinin değil 106 ve 110. madde hükümleri uygulanmaktadır. (Hak düşürücü süre 2 yıl ile sınırlıdır.) İİK.nun 106 ve 110. maddelerinde belirtilen hususlar malın satışının istenmesiile ilgili olup, takibin yenilenmesi ile ilgili değildir. Belirtilen maddelerde takibin yenilenmesi isteklerinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamakta hacizden itibaren 4 yılı aşkın bir süre içinde satış istenmemekle, haciz hükmen kalkar.

İİK.nun 106. ve 110. maddelerinin bir arada değerlendirilmesinden, taşınmaz bir mal üzerine haciz koyduran alacaklının, haciz tarihini izleyen iki sene içinde satış istemek zorunda olduğu; alacaklının bu süre içinde satış talebinde bulunmaması ya da bu yöndeki talebini geri alması halinde, haczinin düşeceği sonucuna varılmaktadır.
Alacaklının haczin düşmesini önlemek için gayrimenkullerin hacizlerinden itibaren iki yıl içersinde satış talep etmesi gerekir.Satış talep edilip,gerekli masraflar yatırılmazsa haciz kalkar

 

 

SATIŞ TALEBİ- YENİLEME HARCI -ALICI ÇIKMAMASI NEDENİ İLE SATIŞ TALEBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ(Alacaklının Her Zaman ve Yenileme Harcı Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )
S- İcra İflas Yasası’nın 150/e ve İ.İ.K.'nun 150/e-2 maddesi ne anlama gelir?

C- İ.İ.K.'nun 150/e maddesi gereğince taşınmaz rehninin satışının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene içinde istenmesi gereklidir. İ.İ.K.'nun 150/e-2 maddesi'ne göre ise bu süre içerisinde satışın istenmemesi veya talep geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesi halinde takibin düşeceği hüküm altına alınmıştır.

S- Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verilir mi?

C-Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verildikten sonra alacaklı vekilinin her zaman ve yenileme harcı vermeden satış talebinde bulunması mümkündür. İ.İ.K.'nun 78/son maddesinin olayda uygulama yeri yoktur.

Satış talebi neticesinde satış işlemi gerçekleşememişse satış avansını yeniden yatırıp yeniden satış talep edebilir,malların üzerine koydurulan haciz ise ancak satış talep edenin fekki  ile düşer.
 

S-Görevi kötüye kullanma suçu hangi yasaya dayanır?

C-TCY.nın 240. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, aynı Yasanın 279. maddesi uyarınca memur sıfatına haiz olan kimsenin kasten yasada yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun, görevini yasanın gösterdiği usul ve esaslardan başka surette yapması veya yasanın koyduğu usul ve şekle uymadan yapmasıdır.

İCRA TAKİBİNDE YENİLEME-HACİZ TALEBİ-HACZİN DÜŞMESİ-TAKİBE DEVAM EDİLMESİ YÖNTEMİ

S-İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır mı?
C-İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihindenitibaren bir sene geçmekledüşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise (haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerdeyenileme talebi üzerine, yeniden harçalınır.


 

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İİK: 106. MADDE
S-Taşınmaz üzerine 04.04.2001 tarihinde haciz konulduğu, taşınmazın açık arttırma ile satış tarihi olan 04.04.2005 tarihine kadar, tarafımdan satışın istenmediği, taşınmazın bir başka satış isteği nedeniyle04.04.2005 günü yapılan açık artırımıyla satışına iştirak ettiğim ve bu durumu bildiğim haldebundan altı gün sonra haczin yenilenme talebinde bulunduğum 12.12.2002 ve 09.09.2004 tarihli yenileme taleplerininsatış süresini kesenya da uzatan herhangi bir etkiye sahip olmayacağım avukatım tarafından ileri sürülmüş,bu arada taşınmaz icra yoluyla satılmıştır. Yapılan işlem doğru mudur?

 

C-İİY.nın 106. maddesindeki satış talebi süresinin haciz tarihinde başladığı, iki senelik yasal süre içinde satışın istenmediği, satış isteme süresinin sınırlandırılmasının kamu düzeni düşüncesine dayandığıve hak düşürücü süre olduğu, bunun sonucu olarak icra müdürlüğünce re'sen nazara alınması gerektiği, yapılan icra işleminin yasaya uygun olduğu anlaşılmaktadır.
 

S-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleriuyarınca (BOZULMASINA), x gününde oybirliğiyle karar verildi,ne demektir?

 

S-İİK’NUN 366 Maddesi nedir?

C-MADDE356 - Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.

Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.

S-HUMK 428 Madde nedir?

C-Madde 428- (Değişik madde: 26/09/2004 - 5236 S.K./16.mad) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna gidilemez:1-Miktar veya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar,2-8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.3-Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.4-Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.5-İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.6-Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.(1)numaralı bentteki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, beşmilyar liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü beşmilyar lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir. 

S-Haciz nasıl düşer?
C-Taşınmazlar bakımından İİY.nın 110. maddesi uyarınca hacizden itibaren iki yıl içinde satış istenmez veya satış talebi geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse haciz düşer.

S-Babam hakkında aradan 2 yıl geçtiği halde satışı istenmeyen bir gayrimenkulün haczinin İİY. mn 78. değil de 106 ve 110. maddeleri hükümleri çerçevesinde düşmesiyle ilgili görevde yetkiyi kötüye kullanmak ve görevi ihmal suçundan dava açıldı. Bundan dolayı bir ceza alabilir mi?

C-Bu durumda İİY. mn 78. Değil, 106 ve 110. maddeleri hükümleri uygulanacağından (öngörülen iki yıllık hak düşürücü süre geçmeden), bu düzenlemelere uygun biçimde işlem yapan babanızın eyleminde, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluştuğundan sözedilemez.


S-01.01.1991 yılında hak düşürücü süre geçmeden 02.02.1992yılında takip yenilenmiş,durum borçluya tebliğ edilmiş,icra görevlisi bunu dikkate almayarak 04.04.1994 tarihinde 2. Yenileme isteğini dikkate larak haczi kaldırmıştır.
C-Taşınmazın haczedildiği 01.01.1991 tarihinden itibaren İcra İflas Yasasının 106.ve 110. maddelerindeöngörülen iki yıllık hak düşürücü süre geçmeden 02.02.1992 tarihinde takibin yenilendiğini ve durumun borçluya tebliğ edildiğini göz ardı eden icra görevlisinin, 22.09.1994 tarihli sonuca etkili olmayan ikinci yenileme isteğini gözeterek haczi kaldırması eyleminin; TCY.nın 240.maddesindeki suçu oluşturur. Bu durumda müdahil icra takibi başlatır yada taşınmaza yeniden haciz koydurabilir veya yenileme isteğinde bulunabilir.

 


S-C. Savcılığına sunduğum 05.05.1995 tarihli dilekçemde ve aşamalardaki beyanlarımda; bana 30 milyon senetli borçlu olan Mehmet’in annesi adına kayıtlı taşınmazın 2/4 hissesine haciz koydurduğum, taşınmazın 05.08.1995 tarihinde açık arttırma ile satıldığını, birinci sırada olmasına rağmen satış bedelinin kendi dosyama değil, diğer icra dosyasına yatırıldığını, yaptığım araştırmada 94/0001 sayılı dosya ile 11.11.1995 tarihine kadar geçerli bir haciz bulunmasına rağmen, Onuncu İcra Müdürlüğünce 08.08.1995 tarihinde tapuya hitaben yazılan gerçek dışı bir yazı ile taşınmaz üzerindeki haczin kaldırıldığını öğrendiğimi, yazıda eski dosya numaralarının belirtildiğini, bu şekilde görevlerini kötüye kullanarak beni zarara uğratan kişilerden şikayetçi oldum. Sizce böyle bir durumda dava nasıl bir seyir izler?

C-Siz şkayetçinin talebi üzerine taşınmaz üzerine 05.05.1991 tarihinde haciz konulmuş, bu tarihten sonra işlem yapılmadığından dosyanın işlemden kaldırıldığı, yenileme talepleriyle işleme alınan dosyada müteakip işlemlerin yapılmadığı, haciz tarihinden itibaren iki sene geçtiği halde satış istenmemesi nedeniyle haczin hükümsüz kaldığı, taşınmazın bir başka satış talebiyle satılmasının istenmesi üzerine, satış memurluğunun yazısına hitaben haczin kaldırıldığının bildirildiği, yapılan işlemlerin İİY.nın 78, 106 ve 110. maddelerine uygun olduğu görülmektedir. Burada  şikayetçinin amacının alacağını tahsil etmek olmayıp, başka alacaklıların önüne geçerek borçluyu korumak olduğu görülmektedir. İcra görevlisinin yaptığı işlem bu nedenle doğrudur.


S-Şikayetçi olarak tarafımdan, borçlu Mehmet aleyhine otuz milyon liralık bonoya istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla03.03.2001 tarihinde icra takibine başlattım. Onuncu İcra Müdürlüğünün 91/0001 esasına kaydedilen dosyada, borçluya 04.04.2001 tarihinde ödeme emritebliğ edildiği, takibin kesinleşmesi üzerine, alacaklı (şikayetçi olan ben) tarafından 25.04.2001 tarihinde "borçlu Mehmet’in annesinden intikal eden 1. Mah. 9 ada, 24 sahife 01 parselde kayıtlı taşınmazdaki hissesine" haciz konulmasının istediğim, 04.04.2001 tarihinde  1. Bölge tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılarak gayrimenkule haciz şerhi konulduğu şeklindedir. Daha sonra İcra Müdür muavini imzasıyla aynı tarihli yazı ile tapu sicil müdürlüğünden haczin kaldırılmasının istenildiği ve tapu sicil müdürlüğünce haczin terkin edildiği anlaşılmıştır.Aynı zamanda bir bankanın haciz işlemi olduğu ve benim de açık arttırmaya şikayetçi olarak de katıldım. Bu durumum göz önünde bulundurularak haczin İİY.nın 106 ve 110. maddeleri gereğince 02.12.03 tarihinde aleyhime olarak işlemden kaldırıldığının bildirildirilmiştir. Bunu nasıl olur?

 

C- Söz konusu gayrimenkulun aynı zamanda bir bankaya olan borç nedeniyle O İcra müdürlüğünün 01/0004 esas sayılı dosyası ile haczedildiği, 04.04.05 tarihide açık arttırma usulüyle 500 milyon bedelle satıldığı, açık arttırmaya şikayetçi olan sizin de katıldığınız anlaşılmaktadır. Bundan haberiniz olduğu ve itirazda bulunmadığınızdan dolayı durum aleyhinize işlemiştir.


HACİZ İSTEME HAKKI NEDİR?

(İKK.78/2   YENİLEME HARCI: İKK.78/SON   SATIŞ AVANSI: İKK.59)


S-Bana borçlu olan şahısa, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde avukatımın talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına haciz konulmuştur.  İİK.nun 78/2.maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı"süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK.nun 78/sonmaddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur,denilmiştir. Yasada öngörülen süre içerisinde satış istenmemesinden dolayı haczin kalkmasından sonraki evrede, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek olmaksızın, tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir mi? Bu halde, Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar isabetsiz midir?

 

C-Üzerinde borçlunun tasarrufunu etkilemeyeceğine, haczedilen taşınmazların hacizler baki kalmak üzere aleyhinde şikayet olunana satılmış olmasına, haczedildiği, 2 senelik yasal süre içersinde satış istenmiş ise de İİK. nun 59. maddesi gereğince satış avansı için para yatırılmadığından talebin geçersiz olmasına, icra müdürlüğüne satış masraflarını hesap edip satış isteyen alacaklıya bildirmek hususunda İİK. bir görev yükletilmemiş olmasına binaen İİK. nun 106 ve 110. maddelerine göre hacizlerin düştüğü nazara alınmadan icra dairesince alacaklı vekilinden satış masrafları hesap edilip talep edilmelidir.

 

SIRA CETVELİNE İTİRAZ-İLK HACZİN DÜŞMEMİŞ OLMASI-SATIŞ İSTEME SÜRESİ

S-Davacı olan babam, taşınmaz üzerine koydurduğu ilk haciz gününden itibaren iki yıllık satış isteme süresi dolmadan, yeniden haciz koydurmuş olması dolayısıyla,yaptığı ilk hacizden vazgeçme anlamına gelmeyeceği anlamı çıkar mı? Sıra cetvelinin, davacı olan babamın ilk haczinin ayakta bulunması esasına göre düzenlenmesi gerekmez mi?Olay tarihinde koydukları haczin düşmemiş olmasına rağmen bu hacizlerinin düştüğünden bahisle, sıra cetvelinde haciz tarihi daha sonra olan davalıya öncelik verildiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline ve sıra cetvelinin ilk haczi koyduran icra müdürlüğünce yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Babam davacı olmuş  Mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

 

C-Somut olayda davacının satılan taşınmaz üzerine koydurduğu ilk haciz 10.12.2001 tarihli olup, taşınmazın davalı yanın talebi üzerine satıldığı 10.10.2003

Olay tarihinde davacının bu haczi henüz düşmemiştir. Her ne kadar davacı olay  tarihinden önce haczinin yenilenmesini talep etmişse de, bu istemin, henüz satış isteme süresi dolmamış bulunan ilk hacizden vazgeçme anlamına gelmeyeceği de göz önünde tutularak, sıra cetvelinin davacının ilk haciz tarihli ilk haczinin ayakta bulunması esasına göre düzenlenmesinin sağlanması yönünde bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
 

İcra İflas Kanunu’nun 106. ve 110. maddelerinin bir arada değerlendirilmesinden, taşınmaz bir mal üzerine haciz koyduran alacaklının, haciz tarihini izleyen iki sene içinde satış istemek zorunda olduğu; alacaklının bu süre içinde satış talebinde bulunmaması ya da bu yöndeki talebini geri alması halinde, haczinin düşeceği sonucuna varılmaktadır.
 

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ

S-Haczin geçerlilik süresi nedir?

C-Haciz iki yıl süre ile geçerliliğini korur ve taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni maliklere karşı da ileri sürülebilir. Belirtilen süre içinde, satışın istenmemesi halinde, kayıt üzerindeki şerh kendiliğinden düşer.
Taraflar arasındaki muvazaalı senedin ve bu senede dayalı icra takibinin iptali ile tapu kaydı üzerindeki haczin fekki davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi, gereği konuşuldu:

Haciz nedeniyle satışı istenen taşınmaz üzerine alacaklı olduğunu iddia eden davalı F Kişi tarafından ilk haciz ABC tarihinde konulmuştur. İİK.nun 106. maddesi uyarınca bu haciz iki yıl süre ile geçerliliğini korur ve taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni maliklere karşıda ilerisürülebilir. Belirtilen süre içinde satışın istenmemesi halinde kayıt üzerindeki şerhin kendiliğinden düşeceği yine aynı Yasanın 110. maddesinde belirtilmiştir.

hacizli gayrimenkul Satışı

S-Bir gayrimenkulün üzerine haciz koydurttuk.Ancak borçlu bizim haczimizden sonra taşınmazı 3. kişiye satmış.Şimdi kıymet takdiri istiyoruz ancak İcra Müdürü taşınmazın başkasına satılmasını gerekçe göstererek Tasarrufun İptalidavası açmamızı söylüyor.Bence buna hiç gerek yok.Buna ilişkin olarak Yargıtay kararı var mı?Ayrıca bu aşamada nasıl bir prosedür izlememiz gerekir?

C-Hacizli taşınmazın satışına bir engel yok, ancak alan kişi gayrimenkulü hacizli şekilde almış olur.
İcra müdürünün talebinizi uygun görmemesini anlamadım. Acaba hacziniz düştümü? Haciz koyduğunuz tarihten itibaren 2 yıl geçti mi? Şayet böyle bir durum yoksa, siz kıymet takdiriiçin talepte bulunun, icra müdürü redder ise , işlemi şikayet yolu ile dava açın.

 

S-Haczin düşmesi gibi bir durum yok.Zira dosya daha 6 aylık bir dosya.3. Kişiye muhtıra çıkarmaya gerek var mı? Satışa eski malik (asıl Borçlu) adına mı devam edeceğiz?

C-Takibiniz kesinleşmiş ise, kıymet takdiriyapacaksınız, ancak yaptırdıktan sonra, kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarından birinide, yeni malike tebliğ edeceksiniz. Başka bir sorun yok. Ayrıca bir muhtıraya gerek yok

2.C-Ben böyle bir satış yaptım. Biz haczi koyduktan sonra borçlu 3. şahsa satmış. Biz icra dosyasından satışımızı yaptık. Paramızı tahsil ettik. Borçlu adına takibe devam ediliyor tabi. 3. kişiye bir muhtıra göndermenize gerek yok. Ancak kıymet takdiri raporunu ve satış ilanını tebliğ ettirmeniz gerekiyor hem borçluya hemde 3. kişiye. Taşınmazı alan 3. kişi burada iyiniyet iddiasında bulunamaz çünkü haczi tapuda görüyor.

3.C-Gayrimenkul hacizli bir şekilde devredilebilinir. Ayrıca gayrimenkul hacizli şekilde satılabilinir. İcra Müdürü de talebe uymak zorundadır. İcra Müdürünün sözünü ettiği tasarrufun iptali ancak aciz vesikası ile mümkün olabilir.

4C-Borçlunun taşınmazı hacizli haliyle satması halinde;

1- Haczedilemezlik şikayeti hakkından feragat etmiş olur mu?

2- Borçluya 103 davetiyesi göndermediysek borçlunun satış tarihinde ,hacizden haberdar olduğunu ispatlamış olur muyuz?

(12. HD. 9.6.1999 T. 7166/7863 nolu yargıtay kararı zannedersem konuyla alakalı.)

 

5.C-Sevgili meslektaşım, borçlunun haczli gayrimenkulü satması durumunda, eğer bu gayrimenkul konut ise, haczedilmezlik şikayetinde bulunamaz. Zira ''konut ihtiyacın var ise niye sattın'' sorusu ile karşılaşır. Aynı durumla karşılaştım, borçlu , hazicli konutu, 3. kişiye satmıştı, birde, konut ihtiyacı sebebiyle haczedilemiyeceği şeklinde dava açmıştı, davası rededildi, temyiz etti yargıtay onadı.

 

6.C-Borçlu meskeniyet şikayetindedeğil,çiftçinin ailesi ve kendisinin geçimi için gerekli arazi haczedilemez diye şikayete bulundu.Araziyi haciz yenilenmesin diye muvazaalı olarak satmış.Haciz düşmeden satış isteyip masarafları yatırdık.Hakim dosyanın esasına girme eğiliminde.Halbuki borçlu zaten bu arazileri devretmiş durumda hacizli taşınmazın ipotek olarak gösterilmesini meskeniyet şikayetinden feragat olarak görülmesiyle kıyaslıyorum artı olarak hayatın olağan akışı gereği devrederken hacizden haberdar olmuş olmalı ve şikayet süresinde değildir diye düşünüyorum.İçtihat var mı acaba bu konuda.

S-Muhammen-tahmini-( estimated price, estimated value) bedel nedir ?

C- Tahmin edilen bedel anlamındadır. İhale ve açık arttırmalarda kullanılır. Açık artırmanın alt sınırını oluşturur ve açık artırma bu rakamdan başlar. Açık arttırmayla yapılan satışlarda, sattışı yapılacak malın tahmini bedeli. İcra yoluyla yapilan satışlarda, satış bedeli, birinci arttırmada muhammen bedelin yüzde yetmişbeşini,  ikinci arttırmada yüzde kırkını geçmek zorundadır.

 

S- İcralık süreçte borçlunun borcu artar mı?

C-Mahkemelerimizdeki yoğunluklardan dolayı bir icra takibinin kesinleşmesi ve icradan satışa çıkışı için ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında beklenilmektedir. Bu süreçte borcunuza yüksek oranlı faiz işlemektedir. İcra dosyasında yapılan her işlem sonucunda dosya masrafı olarak borcunuz artmaktadır.

S-Hacizli mal icradan neden ucuza satılır?

C-Alıcı hukuksal sorun sonucunda satışa çıkarılan malın riskini almak istemez; piyasa fiyatına mal etmez.

1 . ihalenin kıymet takdirinin % 60 ından açılması, ihaleye katılımın olmaması durumunda 10 gün sonra yapılacak

2. İhalenin % 40 ından başlaması.

İcralık malın hayırsızlığına yönelik sosyal ön yargıyla ihaleye katılımların az olması
Satışın yeterince geniş bir kitleye tanıtılamaması
İhaleye katılanların amacının icralık malı en düşük değerden almak istemesi
Alıcı için ihalenin feshi davası riski ile parasının bağlanması


S-Hacizli malın ihale ile satışı sonucunda dosya masraflarından kaybı nelerdir?

C-1. Tahsil harcı %9
2. Cezaevi harcı %2
3. Tellaliye %1
4. KDV %1 veya %18
5. Damga resmi %0,45
6. Tapu alım satım harcı%3,3
TOPLAMDA %17 ile %34 arasında harç masrafı çıkar.

S-İcra sürecinde birden fazla alacaklının olması borçlu açısından ne gibi sonuçlar doğurur?

C-Uzlaşma sürecinde mülkünüzü temize çıkartabilmek açısından diğer alacaklıların muvafakatini almak gerekmektedir. Birden fazla alacaklı olması, çözüm yolları hususunda strateji değiştirilmesine sebebiyet verebilir.

S-İkinci sıradan haciz koyduran alacaklı beni icraya verdiği zaman evim satıldığında ödeme sıralaması nasıl olur?

C-1.sıradaki alacaklı alacağının tümünü tahsil edebildiği takdirde 2. Alacaklıya paradan tahsil hakkı doğar. Fakat unutmayınız ki ihale sonrasında icralık mülkünüze yönelik elinize kalan değer borcunuzu kapatamayabilecektir. İhale düşük rakamlardan başlamakta ve vergi kesintilerinden sonra finansal anlamda tatmin olamayabilirsiniz.

S-2.satışta hacizli evim satılmazsa borcumu nasıl ödeyebilirim, borcuma faiz işler mi?

C-En verimli çözüm yolunun uzlaşmak olduğunu söyleyebiliriz. Faiz işlemeye devam etmektedir.

S-Alacaklı avukatı satış talep ettikten ne kadar süre sonra satış ilamı çıkar?

C-İcra takibi ve bilirkişi raporu kesinleştikten sonra satış istenir. Alacaklının satış talebinden sonra ortalama 40-60 gün.

S-Satış ilamı çıktıktan 1.satış gününe kadar geçen sürede borcumu ödeyebilir miyim?

C-Satış anına son dakikaya kadar borcunuzu ödeyebilirsiniz. Kayıplara uğramamanız için acele etmelisiniz. Bir an önce borcunuz kapatılmalı ya da borcunuz yapılandırılmalıdır.

S-Borcumu taksite bağlayabilir miyim?

C-Bu bir borç yapılandırılmasıdır. Ödeme konusunda alacaklınız ile ortak noktada anlaşarak ticari anlaşmazlığı yargıyı yormadan çözmek en verimli yöntemdir.

S-İcra ihalesi ile satılan hacizli evim, borcumu karşılamadığı takdirde, diğer gayrimenkullerimde icra yoluyla satılır mı ?

C-Para artarsa alacaklılar alacağını tahsil ettikten sonra alabilirsiniz. İhale süreci borçlu açısından hüsranla sonuçlanabilir. En iyisi icra satışına gitmemektir.

S-Hacizli borçlu olarak satışa katılabilme, hacizli evimi alabilme gibi bir hakkım mevcut mu?

C-Satışa katılma hakkınız yok. Fakat verimli satış yapılabilmesi için satış süreci iyi yönetilmelidir.

S-İcra ihalesiyle satılan evim borcumu karşılamadığı takdirde, diğer yerlerim de icrayla satılır mı?

C-Evet… Borcunuz karşılanana kadar. Kayıplar yaşamamak için rasyonel düşünüp, doğru karar verme zamanıdır.

S-Evime alıcı çıktığı takdirde, satış ilamı çıkan evimi 3. Kişiye satabilir miyim?

C-Evinizi icraya çıkartmadan satmak en iyisidir. Tüm alacaklılarla uzlaşırken doğru finansal hesaplamalar çok önemlidir.

S-Satılan hacizli evim borcu karşılamadığında kalan borcum için nasıl bir işlem yapılır?

C-Alacaklının alacağını takip hakkı devam eder. Kalan borcunuz da sizi kayıplara uğratır.

S-Hacizli mal satılabilir mi?

C-Üzerindeki hacizle ve ipotekle yükümlü olarak alan kişi kabul ederse satılabilir. (6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hükümleri uyarınca takibat yapılan hacizler hariç) Bu hacizlerde alacaklı kamu kurumunun muafakatı aranır . Üzerindeki hacizle ve ipotekle yükümlü olarak alan kişi kabul ederse satılabilir.

S-Mahkemelerce konulan tedbir-ihtiyati tedbire konu mal satılabilir mi?

C- Tedbirli bir gayrımankul hiçbir suretle satılamaz.

S- Bir icra kararını uygulamak icin eve gidiliyor ve haciz işlemi yapılıyor. Acaba evde özel izinle girilmesi gereken bir durum var mı? Yani haciz yapılacak evde yatak odasına girilmesi ayrı bir karar mı gerektirir?

C-Kesinleşmiş bir hacizyolu ile takipte veya mahkemece verilen ihtiyati haciz kararı neticesinden borçluya ait menkul, gayrimenkul hak ve alacaklarının haczine karar verildikten sonra borçlunun evindeki menkul eşyalar da haczedilebilir. Haciz saatinde evde kimse olmasa bile memur çilingir marifeti ve polis eşliğinde eve girer ve haciz işlemini uygulayabilir. Haciz evin heryerinde yapılabilir. Bu konuda sınır haczi caiz olmayan mallar için söz konusudur

1- Mortgage'ta tüketici krediyi ödemeyi geciktirir ya da ödemezse ne olur?
Eski sistemde, İcra ve İflas Kanunu'na göre, 2 taksitin ödenmemesi halinde, bir hafta içinde muacceliyet durumu ortaya çıkıyor ve bu süre sonunda banka rehni paraya çevirme yoluna gidebiliyordu. Yeni sisteme göre, taksitlerin 2 ay ödenmemesi halinde, bankalara 1 ay muacceliyet süresi veriliyor. Ayrıca bankalar rehnin paraya çevrilmesi veya diğer varlıklar açısından haciz uygulaması başlatabilme imkanı da bulunuyor. Her iki sistemde de, borcunu ödeyemeyen tüketici açısından zorlu bir süreç var.Yeni sistemde, tüketicinin hakkını araması açısından sistem bir basamak daha zorlaştı. Yatırılması gereken teminat oranları, yüzde 10'dan yüzde 20'ye, yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı. Sözleşme hangi kanuna göre yapılmışsa o hükümler uygulanacak.Sözleşmelerde, tüketici aleyhine değişiklik yapılamıyor.

S-Hangi durumlarda haciz konur?

C-Borcunu ödemeyen borçlu, alacaklı avukatının icra takibine geçmesi üzerine süresi içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse, alacaklı veya vekili, borçlunun menkul veya gayrimenkul mallarına ve 3.cü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulmasını isteyebilir.

S-Sorunum birine 25000 TL verdim.karşılığında senet aldım fakat günü geçeli 4 ay oldu. Bu kişinin 75 000 TL değerinde bir evi var. 2 banka bu eve haciz koymuş. Elimdeki senetle icradan satışını isteyebilir miyim? Ev en düşük ne kadar fiyattan satılır? Ölmüş babasının tarlasına haciz koyabilir miyim?Bbu işlemler ne kadar sürer ..

C-Veraset hakkı nedeniyle arsaya da haciz getirebilirsiniz.... Ev ilk ihalede değerinin %60 ından başlar... İlk ihalede teklif gelmezse ikinci ihalede %40 ından başlar... Sorunlu bir ev değilse %40 a kadar düşeceğini sanmam fakat banka alacaklarını aldıktan sonra size ne kalır bilmem.

S- Emekliyim,X Banktan kredi aldım. Kredi borcumdan dolayı maaşıma haciz kondu. Emekli maaşına haciz konulmadığını duydum? Bu doğru mudur?

C-Meclis'ten çıkan 5510 sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor.Haciz varsa, haczi kaldırmak için itiraz etmek gerekiyor. Maaşlarına haciz konan emeklilerin, yasayı dayanak göstererek, 'İcra Hakimliği'nebaşvurup, karar aldırmaları gerekiyor. İcra Hakimliği'nden aldığı kararı icra dairesine götürüp 'muvafakat etmiyorum'diye beyanda bulunması gerekiyor. İcra dairesinden aldığı 'muvafakat' belgesini SSK'ya götürerek maaşına gelen hacizi kaldırtabiliyor.

S-Kefil Kişinin Mallarına Haciz Konulabilir mi?

C-Kefil asıl borçlunun borcunu ödeme taahhüdünde  bulunmaktadır.Bu anlamda müteessir kefilden bahsediyorsak yani kefaletten bahsediyorsak kefil borçlu gibi sorumlu olacağından alacaklı herhangi bir dava açması durumunda hem borçlunun hem de kefilin malları üzerine hacze gidebilecektir.Bu müteessir sorumluluk dolayısıyla borçlunun, aynı zamanda kefilin mallarına haciz konulması mümkündür.

Kefil ve borçlu,  iki tarafta var olan borcu ödeyebilecektir.Eğer mal varlıkları yoksa alacaklı haciz vesikası alabilir.Para borcundan dolayı ceza kanununda düzenlenmiş bir hapis cezası belli haller dışında mevcut değildir.Bu kefalet dolayısıyla da kişilerin cezaevine girmesi mümkün değildir.

S-Haciz Edilen ve Edilemeyen Mallar Nelerdir?

C-Kişin annesi babası veya eşiyle yaşıyor olması o ev içerisinde haciz tatbik edilemeyeceği anlamına gelmez.

Haciz esnasında bu kimseye beraber yaşayan kişilerin fatura göstererek  o malların kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri mümkündür.Bu hususta zaten zabta geçirilir.Buna istihkak iddiası denilmektedir.Yani haczedilen malın borçludan başka 3.kişiye ait olmasıdır.Kendine dava açma için süre verilir, o yasal süreler korunarak talepte bulunan, hak iddiasında bulunan kişi bunu dava yoluyla ileri sürer. İcra iflas Kanunu’nda hacze kabil olmayan mallar,sayılmış durumdadır.

Bunlara örnek vermek gerekirse kişinin yatak odası gibi bazı eşyalar hacze konu edilemeyecektir.Aynı şekil de kişinin şahsına ait evi uyuşmazlık nedeni değilse haczedilemez. Fakat,  uygulamada sık rastlanan bir şeydir ve genelde bir gayrimenkul var ise bu da haczedilebilir.Bunun satışından elde dilen paranın bir kısmıyla borç karşılanmaya çalışılır fakat mutlaka bir kısım ayrılarak kişinin kendisine yeni bir ev alması için borçluya iade edilir.

Çok gerekli olan mutfak eşyaları da haczedilemez ama buna beyaz eşya dahil değildir.Bilgisayar,televizyon bunlar ilk etapta haczedilen mallardır.Kişinin evine gittiğinizde üzerinde çok değerli bir mücevher de var ise bu da haczedilebilir çünkü değerlidir ve bir menkul maldır.

S-Haciz Nasıl Kaldırılabilir?

C-Alacaklının veya vekilinin talebinin üzerine icra müdürlüğü haczin kaldırılmasına karar verir.

Aynı şekilde haciz tatbik edilen mallar bakımından bir ayrım yapmakta fayda var bu noktada.Örneğin bir menkul mal haciz edildi ve alacaklı tarafından bu malın bir yıl içerisinde satışı talep edilmezse bu menkul mal üzerindeki haciz kendiliğinden düşer kanun gereği.Aynı şekilde 2 yıl içerisinde satış talep edilmezse gayri menkulun haczi düşer ve herhangi bir ek talebe gerek yoktur.Haczin kaldırılması için resmi işlem bir kere başladığında o dosyalara bildirimde bulunulması gerekmektedir.Devletin buradan elde ettiği tahsil harcı adı altında kestiği bazı yasal kesintiler vardır.Bunların da dosyalara yatırılması gerekmektedir.Bu kesinlikle icra müdürlüğünden başka yerde alacağın kabul edilmeyeceği şeklinde yorumlanmamalıdır.Alacaklı dışarda da borcunu tahsil edebilir ama alacaklı gider icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Anlaşarak neticelendirilen borçlar bakımından da alacaklı vekili gene gider ben borcu tahsil ettim der,  ilgili harçlar yatırılır ve haciz kaldırılabilir diye talepte bulunur ve icra müdürlüğü de bunu karara bağlar ve bu şekilde haciz kalkmış olur.

S-Maaşa Haciz Koymanın Şartları nelerdir?

C-Maaşa haciz borç miktarına bağlıdır.

Kişinin düzenli bir işi var ise devlette ya da özel sektörde çalışması arasında bir fark gözetilmez.Düzenli bir işi varsa 1/4 oranındaki bölümü hacze konu edilebilir.

Borçlu kendini muvafakat ediyorsa bu 1/4 oranı arttılabilir.Daha fazla miktarına da haciz konulması mümkündür.Ancak SSK Bağkur Emekli maaşları açısından borçlunun rızası aranır, bu maaşa haciz konulabilmesi için.Eğer siz özel sektör veya kamu çalışanı iseniz aktif halde çalışmaya devam ediyorsanız ve bu alacaklı tarafından tespit edilmişse haciz ihbarnamesi ile sizin maaşınızın 1/4 kısmı sizin rızanıza bağlı olmaksızın da haciz edilebilecektir. 

 

İPOTEK

 

S-İpotek Nedir?

 

C-İpotek doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesidir ( MK.765 – 887 ) 

S-İpotek Nasıl Yapılır?
C-Söz konusu alacak sağlandığında ipotek tapuda fek edilir (kaldırılır). Alacağın ödenmesine rağmen ipotek kaldırılmamışsa , taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinebaşvurulup ipotek fek edilir. Bir taşınmaz eğer alıcı kabul ederse , üzerindeki ipotekle birlikte satılabilir.  

 

S-İpoteğin Terkini (kaldırılması)  nedir?
C- Kamu tüzel kişileri bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ile terkin edilebilir.
 Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin lehine tesis edilmiş ipotekler, bu kişi veya temsilcilerinin bizzat tapu dairesine gelerek istemde bulunmaları halinde terkin edilir. Tutarı her yıl yeniden belirlenen maktu terkin harcı tahsil edilir.
S-İpotek İblağı nedir?
C-Önceden kurulmuş olan ipoteğin bedelinin yeni bir resmi senet düzenlenerek artırılmasıdır.
S-İpotekten Kurtarma nedir?
C- İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır.
 
S-İpoteğe Teminat İlavesi nedir?
C-İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir.
 
S-İpotek Derecesi nedir?
C-İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir. İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği ise tescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir. İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi ve indirilmesi mümkündür. Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesi halinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmak mümkündür.
S-İpotek Alacağının Temliki nedir?
C- İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir.
S-İpotekli mal satılabilir mi?
C-Bir mülk eğer alıcı kabul ederse, üzerindeki ipotekle birlikte de satılabilir. Bu nedenle mülk alırken üzerinde ipotek veya başka bir kısıtlayıcı unsur olup olmadığına dikkat etmek gerekir. 
İpotek işlemlerinde görülen FBK tanımı, Fekki Bildirilinceye Kadar anlamına gelmektedir. Yani alacaklının borcun tamamını aldığını bildirmesi halinde bu kaydın ipotek sicilinden kaldırılacağını belirtir.
Borcu alan kişi kendi mülkünü ipotek gösterebileceği gibi bir başkasının gayrimenkulünü de onun rızası ile ipotek edebilir. Bu durumda yapılan ipotek işlemine kefalet ipoteği denir
S-Daha önceden banka ipoteği olan yerin mortgage kredisi ile satışı mümkün müdür? Süreç nasıl işler?
C-Mümkündür. Daha önceden konut üzerinde A Bankanın ipoteği varsa,alıcı kendi bankasına başvurur. Mortgage’a mortgage şeklinde alıcı için kredi yeterliliği çıkarsa,B Bankası A Bankasından ipotek fekkine ilişkin bir taahhütname istiyor ve kredi kapama bedelini veriyor,satıcıya vereceği miktarı bloke çek şeklinde veriyor. Aynı zamanda B Bankası tapuya serbest istifade edilmesi koşuluyla 2.derece ipotek koyuyor. Tapu işleminden sonra 2. Derece konaulan ipotek 1. Dereceye yükseliyor. Satıcıya verilen bloke çek çözülüyor.
S-Garame Anlaşması nedir?
C- İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır.
S-Hükmen İpotek nedir?
C-Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir.
S-Kanuni İpotek nedir?
C- Bir kanun hükmü tarafından ön görülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikin rızasına tabi olmadan alacaklının tek taraflı istemi ile tapu sicilinde derece sütununa (K) harfi ile tescil edilen ipoteklerdir. Örnek; satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdinde kanuni ipotek tesisi mümkündür.
 S-İpotek işlemini kimler yaptırır?
C-Bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen krediler için ipotek yapıldığı gibi, satıcının parasının tamamını alamadığı durumlarda, alınan borç için teminat istenildiğinde veya ticari faaliyetlerde teminat olarak göstermek için taşınmaz ipotek ettirilebilir.
S-İpotek işlemi nasıl yapılır?
C-İpotek işlemi için yazılı bir talep gerekmektedir. Bu talep dilekçesinde;ipoteğin miktarı, süresi, derecesi, ipotek tesis edecek kişinin kimlik bilgileri, eğer tüzel kişi ise ünvanı bildirilir. 
S-İpotek işlemi için gerekli belgeler nelerdir?
C-1.İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi. 2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları. 3. Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları. 4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge. 5. Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri
 S-İpotek işleminin  mali yönü nedir?
C-1. İpotek bedeli üzerinden binde 3.96 tapu harcı ve binde 8.25 oranında damga vergisi; ipotek borçlusundan tahsil edilir.2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret.3. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin temini ve teminatında
harç ve damga vergisi muaf tutulmuştur.
S-Mahfuz Meblağ nedir?
C- Gayrimenkul malikinin TL veya yabancı para üzerinden bir tutar belirleyerek saklı tuttuğu bu tutarı ilerde kullanmak üzere tapu kütüğünde bir derece işgal edecek şekilde tescil ettirmesidir. Öndeki ipotek derecesinin terkini suretiyle de mahfuz meblağ (korunmuş miktar) oluşabilir.
S-Serbest Dereceden Yararlanmak ne demektir?
C-Ancak sözleşme ile tesis edilebilen, tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan, ipoteğin kendisinden üst derecede boşalma olması halinde boşalan üst dereceye kendiliğinden yükselme hakkıdır.
S-İpotek Alacağının Temliki Nedir?
C- İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi
S-İpotek Fekki  Nedir?
C- İpoteğin kaldırılması için ipoteği koyan kurum tarafından tapuya yazılan yazı.
S-İpotek Finansmanı Kuruluşları  Nedir?
C- Münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğini haiz anonim ortaklıkları
S-İpotekli Sermaye Piyasası Aracı Nedir?
C- İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası araçlarıdır
S-İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler  Nelerdir?
C-İpotek teminatlı menkul kıymetler, ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleri
S-İpotek Belgesi  Nedir?
C-Tapu dairesinde gayrimenkul üzerine ipotek tesis edildiğinde alınan belge
S-İpotek Derecesi  Nedir?
C- İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derece. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı bulundukları dereceye göre belirlenir.
S-İpotek İblağı Nedir?
C- Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır. 

 

S-Adı sık sık geçen 150/c nedir?

C-Kredi borçlusu temerrüde düşmüş ve bu yüzden alacaklı icra takibine başlamış,bu takip sonucu olarak tapuya şerh edilmiş demektir.

İcra İflas Kanun’u Madde 150/c- (Ek madde: 18/02/1965 - 538/72 md.).İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.

S-İpotek nasıl yapılır?

C-Kredi kullanarak satın almış olduğunuz konut üzerine, Banka tarafından kullanmış olduğunuz kredinin tutarı kadar birinci dereceden ipotek tesis edilmektedir.
 İpotek belgeleri ile birlikte Banka anlaşmalı avukatı sizinle birlikte tapu dairesine gelerek tapu işlemleriniz gerçekleştirilirken yanınızda bulunur.

Kredi TL cinsinden kullanıldığından ipotek de TL cinsinden tesis edilmektedir.

 Konutunuzun üzerindeki ipoteğin kaldırılması için ise kredinizin anaparasının yanı sıra her türlü faiz ve komisyon ödemelerinizin tamamlanmış olması gerekmektedir. Kredi borcunuz sona erdiğinde DD Mortgage size ipotek fek yazısını iletecektir.   

  

İpotekli evin satın alınması

S-İflastan dolayı haciz gelmiş bir evi arkadaşım satınalmak için kredi çekmek istiyor ve merak ettiği şey önce haciz borcu ödenip sonra mı tapuya gidilir yoksa, banka bir şekilde ipoteği çözüp arkadaş tapuyu üzerine alabilir mi? (risksiz durum) arkadaşım kredi çekip borcu ödediğinde tapuyu, hacizli malın sahibi vermekten vazgeçebilir mi?

C-O kadar karışık anlatmışsınız ki anlamak biraz zor oldu. Hacizli evi satın almak isteyen arkadaşınız, evi hacizli haliyle beraber alabileceği gibi önce haciz konusu borcu ödeyip daha sonra evin üstündeki haczin kalkmasını müteakip evi satın alabilir.  Ancak bu aşamada malın sahibi haciz kalktıktan sonra evi tapuda devretmiyorum diyebilir, bu riskli. İpotekte ise evin satımı durumunda satış değeri bankaya depo ediliyor, satış gerçekleşince banka ipoteği kaldırıp,parayı satıcıya veriyor. Bence evin icra yoluyla satışını bekleyin hem risk almazsınız hem de evi değerinin altında alma şansınız yüksek.

S-Biz bi ev beğendik evin fiyatı uygun geldi bize almak istedik.Ev sahibi çok sıkıştığı için satmak istiyor başka çaresi kalmamış yani.Amaaa bu evin üstünde haciz var 4 -5 yerden.Bu evi nasıl almalıyız?

C-Üzerinde haciz varsa size tavsiye etmem. zira gayrımenkul icra yoluyla satışa çıkarılacaktır haciz koyanlar tarafından ve satıldıgı zaman elde edilen ücretle sırasıyla birinci sradan başlanarak haciz listesinde olanların alacakları ödenecektir. bazne 2. ye bile sıra gelmeemkte. e üzerinde haciz kaydı varken gayrımenkul satın almak da akılane değil..

  

S- İpotekli ev herhangi bir mahkeme olmadan alacaklı tarafından(banka)satışa çıkarılabilir mi?  Var olan borcu taksitlendirmek istesek bile bunu yapabilir mi?

C-2 Taksiti ödemez ve bunun sonrasında bankanın öde çağrısına 1 ay cevap vermezseniz ipler bankanın eline geçer... Taksitlendirme talebiniz kabul görmeyebilir ve icra süreci başlayabilir...

S- Bir evde 40 bin TL şahıs ipoteği var. Ben de  5 bin TL  ipotek koymak istiyorum. Olur mu?

C-Evet…

 

S-Bir eve ikinci ipotek olurmu olursa nasıl olur
C-İkiden fazla da olur... Örneğin 1.dereceden bir ipoteğin arkasından 2. derece bir ipotek koyulabilir... 1. ipotek kalkarsa 2. sıradaki 1. dereceye yükselir... 2 ipotek varken öncelik 1. sıradadır...

 

S-İpotek koyulan tapu icra yoluyla satıla bilirmi ipotek koyan satabilirmi senet yok sadece yazılı kağıt var

C-Eğer ilgili borç ödenmediyse ve borçlu bütün çağrılara rağmen ödememekte ısrar ediyorsa evet...

 

S-Bir akrabamızın evini bizim şirketimiz aracılığı ile bankaya ipotek verdik fakat bizim borcumuz ipotek miktarından çok fazla bu akrabamız verdiği ipotektenmi sorumludur yoksa borca karşı sorumluluğu varmıdır

C-İpotek tutarından... Eğer sınırsız ya da daha yüksek tutarlı GKS imzaladıysa iş değişir... Biraz acımasızlık hissediyorum... Akrabanız zaten ipotek vermiş, sizse konutun değerinden fazla sorumluluk yüklenebilirmiyi araştırıyorsunuz....

 

S-2 yıl önce 40 000 TL banka ipotekli kardeşimin evini üzerimize devir almıştım. Şimdi nakit ihtiyacı nedeniyle bankalardan tekrar bu ev için nasıl kredi kullanabiliriz. Böyle bir kredinin adı nedir?

C-Genelde kişisel finansman kredisi olarak adlandırılan kredi türünü alabilirsiniz... Halen bir bankanın ipoteği olduğuna ve bu ipotek kalkmayacağına göre krediyi aynı bankadan almayı deneyin.... Başka bir banka 2. derece ipotekle kredi vermek istemeyecektir...

İPOTEKLİ GAYRİMENKULÜN SATIŞI (KONUT KREDİSİ DEVAM EDEN)

 

S-Konut Kredisi Devam Eden Dairenin satışı mümkün müdür?

C-Alıcı banka tarafından tesis edilen ipotekli konutu,kabul ettiği takdirde satışı yapılabailir. İpotek satışa engel değildir.

Satış 3 türlü olur. 

1.Banka konut kredisi ödenmediği takdirde ipotekli daireyi satabilir.

2.Konut kredisi kullanan şahıs, ipotekli konutunu alıcı riskini kabul ettiği takdirde satabilir. Bu durumda  vergi yönünden bakıldığında  bu işlem  normal satışa girer.  Özelgeye göre:"konut kredisi kullanan müşterinin ipotekli olan konutu (banka tarafından ipotek kaldırılmadan) satması halinde, söz konusu kredi konut finansmanı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu kredi dolayısıyla lehe alınan paraların konutun satış tarihinden itibarenBSMV(banka ve sigorta muameleleri vergisine)tabi tutulması ve bu tarihten sonra tahakkuk ettirilecek faiz tutarları üzerinden de KKDF(kaynak kullanımını destekleme fonu) kesintisi yapılması gerekmektedir."

konut kredisinin kapatılması ve satış tarihinden itibaren KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu )ve BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tahsil edilmesi gerekmektedir.

 3. Konut kredisini kapama yoluyla satış halinde bu normal satış yoludur ki  bu durumda banka kredi kapar ve  satıcı %2 erken ödeme cezası vermek zorundadır. 

 

Etiketler

 • Yorumlar
 • Yorum Yap
 • Şuanda 1. sayfadasınız, toplamda yorum sayfası var.
  Şuan 0 - 0 arasındaki içerikleri görüntülüyorsunuz ve toplam 0 içerik var.

  « İlk
  « Geri
  ileri »
 • Yorumunuz


  Yorumunuz

  Gönder

ARŞİV
ANKET
Taksim Gezi Parkı olaylarının nedeni nedir?
 • Yeşil,doğa,özgürlük v.d. nedenler
 • Modern darbe
 • Halk tepkisi
 • Faiz lobisi