Yeni Üyelik Oluştur


Bir kullanıcı adı seçin


Yukarıda belirttiğiniz eposta adresinizi tekrar girin

Üyeliğimi Oluştur

×
Üye Girişi

Giriş Yap

×
 • Kefillik Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Sorular-Cevaplar

 • 2012-12-07 / 14:15:13
 • 4 Yorum
 • 10377 Kez Okundu
 • Punto:
  A
  A
  A

 

DİKKAT!!!!

Sayın okuyucular sorularınızda  mail adreslerinizi görme olanağımız olmadığı için sorularınıza cevap veremiyoruz.  Sorularınızı: kentseldonusumhaberleri@gmail.com adresine gönderirseniz,yanıtlamaya çalışırız. Saygılarımızla.

 

Kefil  nedir?

C-Kefil, kefalet sözleşmesiyle asıl borçlunun borcu ifa edememe riskini üstlenir. Ne var ki kefi li öngörülemeyen, ucu açık bir sorumluluk altına sokmak hukukun mantığına ters bir durum arz eder.

Bir sözleşmeyi müşteriyle birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Türk Hukukunda şahsi teminatlardan biri ‘Kefalet’tir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucunda asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi sonucu alacaklının uğradığı zararı şahsen haczi kabil bütün malvarlığı ile karşılamayı taahhüt eder.

Kefilin sorumluluğu nedir?

Kefalet sözleşmesiyle kefi l, asıl borçlunun borcunu ödememesi durumda, söz konusu borçtan şahsen sorumlu olacağını taahhüt etmektedir Başka bir deyişle kefi lin sorumluluğu, borcun ödenmemesi halinde gündeme gelir. Peki, bu sorumluluk hangi sınırlar içerisinde kalacaktır? Kefi lin, asıl borcun ödenmeme rizikosunun gerçekleşmesinden sonra sorumluluğunun kapsamından haberdar olması, belirsiz bir borç altına girmesi, kanun mantığına uygun değildir. Kefil, daha işin başında neyle karşı karşıya kalacağını, neyi taahhüt ettiğini ve bunun sınırını bilmelidir

Kefilin sorumluluğu, kefalet senedinde rakam veya yazıyla gösterilmesi şart olan azami miktar ile sınırlı olmaktadır ve bu miktarı asla geçemez. Zaten kefilin bu sınırlı sorumluluğu da ancak asıl borcun ödenmemiş olması halinde söz konusu olmaktadır.

Kefilin sorumluluğunun kapsamına nelerin girmekte olduğu iste, Borçlar Kanunumuzda aşağıda bahsedeceğimiz şekilde ifade edilmiştir.

 

Kefalet  nedir?

C-Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde, alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türü

Kefalet hakkında Borçlar Kanunu madde 487 ne diyor?

Madde 487 - Kefil, borçlu ileberaber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıile veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhde etmiş ise alacaklı asıl borçluya müracaat
ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhinde takibat icra edebilir. Bu babın hükümleri, bu nevi kefalete de tatbik olunur”.
Madde metnine göre, kefilin ancak müşterek müteselsil borçlu sıfatını ortaya koyması ve bu şekilde borcu üstlenmesi durumunda müteselsil kefil olma iradesinin varlığı kabul edilebilecektir. Ancak, bir kimsenin “müşterek müteselsil borçlu” sıfatı ile bir borcu üstlenmesi durumunda bu kimsenin artık kefil olduğundan bahsedilemez, bu kimsenin ancak müteselsil borçlu olduğunun kabul edilmesi gerekir

S-Fer’ilik nedir?

C-Kefalet sözleşmesinin, yine şahsi teminat niteliğinde olan garanti ve banka teminat mektuplarından en önemli farkı, kefaletin varlığının alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkinin muteber olarak doğmuş ve devam ediyor olmasıdır. Buna kefaletin fer’iliği denmektedir. Fer’ilik özelliği gereği kefil alacaklıya karşı, borçlu sorumlu olduğu takdirde ve ölçüde sorumlu olacaktır. Asıl borç ilişkisinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz olması ya da sona ermiş olması halinde, kefalet sözleşmesi bizatihi geçersiz olmasa da, kefil alacaklıya karşı sorumlu olmayacaktır. Üstelik kefil bunun aksine bir şartı kefalet sözleşmesinde kabul etmiş olsa bile, bu şart fer’ilik ilkesine aykırı olacağından geçersizdir.

Fer’ilik özelliği gereği kefil kendisini takibe gelen alacaklıya karşı, hangi tür kefalet yapılmış olursa olsun, asıl borçlunun bizzat kendisinin alacaklıya karşı ileri sürebileceği savunma imkanlarını (itiraz, def’i), aynen alacaklıya karşı ileri sürebilecektir (Bkz. BK md. 497). Hatta ileri sürmemesi durumunda gerekli koşulların varlığı halinde asıl borçluya rücü hakkını da kaybedecektir.

Kredi veren kuruluş asıl borçluya sözleşme yapmadan yeni bir kredi vermesi durumunda kefilin durumu ne olur?

Genel kredi sözleşmelerine dayanılarak borçlu ile tekrar sözleşme yapmaya gerek olmaksızın birden çok kredi verilmektedir.

ilk kredinin taksitleri ödenirken (xx ay boyunca ödenecek yani xx. taksit ödenmişken banka asıl borçluya yeni bir kredi sözleşmesi imzalatmadan, x ay içinde değişik zamanlarda değişik rakamlarda ama toplamda xxx.000 TL'lik kredi kullandırmış. Yani aslında ortada iki tane sözleşme yok, bir sözleşme var ve bu sözleşmeden doğan borç henüz bitmeden asıl borçlu xxx.000 TL daha alıyor bankadan. Tabi bizim kefilin hiçbirşeyden haberi olmuyor.

Doktrinde bu durumun belirlilik ilkesine aykırı olduğu, kefilin durumunu ağırlaştırdığı bu nedenle de sorumluluğunun olmadığı şeklinde, yorumlanması gerektiği söyleniyor.

Kefilin hakları nelerdir?

Kefil, asıl borçluya ait def’i ve itirazları alacaklıya karşı ileri sürmek hakkına sahip ve
bununla yükümlüdür. Garanti verenin ise böyle bir hakkı yoktur. Kefil, yasa uyarınca, ödediği borç miktarı kadar alacaklının haklarına halef olur. Garanti verenin böyle bir rücu hakkı yoktur. Garanti veren lehtar ile arasındaki ilişki uyarınca ödediği miktarı talep edebilir. Kefil, asıl borcu ödemekle, alacaklının elindeki teminatları devir almak hakkını kazanır. Garanti verenin ise böyle bir hakkı yoktur

Kefil nasıl bir sorumluluk altına girdiğinin farkında mıdır?

Genel kredi sözleşmeleri, borçluyu ve kefilleri her anlamda ağır şartlara tabi tutmaktadırlar. Kefillikten feragat edilemeyeceği hususu bunlardan sadece birisidir. Kefil olan kişi, ilk kredi ödendiğinde kefilliğinin sona erdiğini düşünmektedir.Ama nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin farkında olmamaktadır. 'Kefil, kredi sözleşmesi kurulurken, anılan hükümlerle kendisine kefaletten kurtulma olanağını veren haklarından peşinen feragat edebilir; böyle bir feragat hukuken geçerlidir. Yine, eğer kredi sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiş ve borçlu ile banka arasında cari hesap şeklinde yürüyen bir borç ilişkisi varsa, kredi borcunun herhangi bir tarihte sıfırlanmış olması, tek başına, kredi sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak kabul edilemeyeceği için, bu tarihten sonra yeni bir kredi kullandırılması yeni bir borç ilişkisi olarak kabul edilemez. Yeni bir borç ilişkisi kurulmuş olmayacağı için de, kefilin başlangıçtaki feragati, bu yeni kredi açısından da geçerliliğini korur. Eş söyleyişle, kefilin sorumluluğu, yeni kredi açısından da devam eder. Nihayet, kefil, geçerli bir kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra, tek taraflı olarak kefaletini geri alamaz. Kefaletten vazgeçme beyanında bulunulduğu tarihte, cari hesap ilişkisinde borç bakiyesinin sıfır olması dahi, bu sonuca etkili değildir.'

 

S-Talilik nedir?

C-Talilik ile kastedilen, alacaklının asıl borçlusuna gitmeksizin kefile başvuramamasıdır. Bu nitelik kefalet sözleşmesinde sadece adi kefalet türlerinde var olan bir niteliktir. Zira adi kefalette alacaklı adi kefile gitmeden evvel önce asıl borçluyu ve varsa bu alacağı için teminat olarak verilmiş rehnin paraya çevrilmesi yollarına başvuracaktır. Bu yollara başvurmadan ilk olarak adi kefile gitmesi halinde adi kefil, alacaklıya karşı BK md. 486’da belirtilmiş olan def’ileri ileri sürme hakkı olacaktır.

Şu hususu eklemek gerekir ki, müteselsil kefalette kefaletin taliliğinden söz edilemez.

S-Kefalet borcunun, asıl borca yabancı bir borç olması ne demektir?

C-Bu husus özellikle uygulamada çok karıştırılan müteselsil borçluluk ile müteselsil kefalet arasındaki farkın ortaya konulması bakımından önem taşır. Şöyle ki, ilk olarak asıl borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki ilişkinin konusu ister mal, ister hizmet, ister para olsun, kefilin borcunun konusu kural olarak ‘paradır’. Zira kefil, alacaklıya asıl borçlunun borcunu ifa etmeyi taahhüt etmez. Kefil alacaklıya, asıl borçlunun ifa etmemesi halinde alacaklının ifadan beklediği menfaati yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu çok yalın dille alacaklının müspet zararıdır.

   İkinci olarak kefil alacaklıya, alacaklının müspet zararını ödediği zaman, kefalet borcu sona erer, yoksa asıl borçlunun borcu sona ermiş olmaz. Bu nedenle alacaklıya ifada bulunan kefil, ifa ettiği oranda alacaklının haklarına halef olarak asıl borçluya rücu etme hakkını kazanır.

 

S-Kefalet sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen ivazsız bir sözleşme midir?

C-Kefalet sözleşmesi ile borç altına giren tek kişi kefildir. Alacaklı bu sözleşmeden dolayı kefile karşı bir karşı edim borcu altına girmez.

S –Kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları nelerdir?

A – Teminat alınan asıl borcun muteber olarak doğmuş ve sona ermemiş olması gerekir. Bu zaten fer’ilik niteliğinden de çıkan bir sonuçtur. Dolayısıyla asıl borç ilişkisi sözleşme ehliyetinin bulunmaması, sıhhat şekline uyulmaması, muvazaalı olması veya BK md. 19 ‘da yer alan nedenlerden biri ile geçersiz ise veyahut asıl borç ilişkisi BK md. 113 vd. nedenlerden dolayı sona ermiş ise kefil hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bunun aksine sözleşmede şart yer alsa bile kefil sorumlu olmayacaktır, meğer ki, sözleşme aslında garanti sözleşmesi maksadıyla yapılmış olsun.

   BK md. 485/son c.’de kastedilen husus da, kefilin hata veya sınırlı ehliyetsizlik gibi tek taraflı bağlamazlığı olan bir asıl borç ilişkisine, bu durumu bilerek kefalet sözleşmesi yaptığı kanaatiyle teminat vermesi halinde, aslında gerçekte kefalet sözleşmesinin şekil şartlarına bağlı olacak bir garanti sözleşmesinin olduğu kabul edilmektedir. Bu halde kefil, asıl borçlunun hata veya sınırlı ehliyetsizlik nedeniyle borç ilişkisinin geçersizliği dışında asıl borçluya ait tüm itiraz ve def’ileri ileri sürebilecektir.

   Kefalet ile teminat altına alınan borç mevcut olabileceği gibi, müstakbel borca da kefil olunabilir.

   B- Kefalet sözleşmesinin genel olarak tüm sözleşmeler için geçerli olan BK md.19’da yer alan muteberlik koşullarını gerçekleştirmesi şarttır. Burada kefil olma ehliyeti bakımından TMK md. 449, md.429/b.9, İİK md. 290 hükümlerinin belirtilmesi, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri bakımından da kuruluş amaçlarıyla sınırlı olarak kefalet sözleşmesinin kurulabileceğini belirtmek uygun olacaktır.

   C- Kefalet sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılması ve kefilin sorumluluk miktarının kefalet senedinde belirtilmiş olması gereklidir. Bu miktarın mutlaka rakamla yazılı olması şart değildir, kefalet senedinden veya kefalet senedinin bağlı olduğu asıl borç ilişkisinden de bu miktarın anlaşılabilir olması (uygulamada özellikle kredi kartlarına kefaletler bakımından) yeterli olarak kabul edilmektedir.

   Kefilin sorumlu olacağı miktarın yabancı para olarak da gösterilmesi geçerlidir.

   Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğunu arttıracak her türlü anlaşmanın mutlaka BK md. 484 şekle uygun olarak yapılması geçerlilik koşuludur.

S-Kefalet sözleşmesinin türleri nelerdir?

A-Adi Kefalet: BK md.486 talilik özelliği nedeniyle uygulamada pek sık rastlanılmaz. Adi borç ilişkilerinde, kefalet altına giren kişinin açıkça müteselsil kefil olacağı hususu sözleşmede yer almadığı takdirde kefil adi kefildir. Adi kefilin tartışma (peşin dava) ve rehnin paraya çevrilmesi şeklinde özel def’ileri vardır.

B- Müteselsil kefalet nedir?

C-Uygulamada sıkça rastlanan kefalet türüdür. Adi ilişkilerde kefilin müteselsil sıfatıyla kefil olduğu haller ile, ticari ilişkilerde müteselsil sıfatı yer almasa bile TTK md.7 gereği kefalet altına giren kişi müteselsilen kefil olur ve alacaklı ister asıl borçlusuna ister kefile isterse her ikisine birden hukuki takipte bulunabilir.

Kriz döneminde her geçen gün ödenmeyen krediler ve finans şirketlerinin yaptığı kanuni takipler artıyor. Kredi almayan, fakat yakınlarına ya da kendi firmalarına kefil olan kişilerin müşterek borçlu müteselsil kefil kavramını bilmelerinde fayda var.

Eğer kefalet verilirken kişi sadece "kefil" olarak görünüyorsa, alacaklı şirket önce borçluya kanuni takip yapmak zorundadır. Eğer kanuni takipten sonra hala alacak kalmışsa, o zaman kefilin üzerine gidebilir.

Fakat verilen kefalette "müşterek borçlu müteselsil kefil" ibaresi var ise; bu, kefilin borç için borçlu kadar sorumluluk taşıdığını gösterir. Bu durumda alacaklı isterse önce borçluya, isterse önce kefile kanuni takip yapabilir. Özellikle araç ya da bulunması güç makinalar için verilen krediler sözkonusu ise genellikle alacaklılar bu araçları aramak yerine, kefillerin mal varlıklarının üzerine gitmeyi tercih eder. Bu durumda yapılacak en iyi şey alacaklı ve borçlu ile irtibat halinde olmak ve borçlunun ödeme durumuyla ilgili her an bilgi sahibi olmaktır.

C- Birlikte kefalet nedir?

 Birden fazla kişinin birlikte kefil olma arzu ve iradesiyle hareket ettiği kefalet türüdür. Adi birlikte ve müteselsil birlikte kefalet türleri vardır. Adi birlikte kefalette, kefillerin adi kefaletteki def’ilerinin yanı sıra BK md. 488 uyarınca bölme def’i hakları da mevcuttur.

D- Rücua kefalet nedir?

, BK md. 489/ II: Alacaklıya ifada bulunup onun haklarına halef olan kefilin asıl borçluya rücu etmesi halinde, asıl borçlunun (ilk) kefile ödemede bulunacağını tekeffül (Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma, yükümlenme. Kefil olma)  eden bir başka kefildir.

E- Kefile kefalet nedir?

 BK md. 489/ I: Uygulaması hiç olmayan kefalet türüdür. Kefilin alacaklıya ödemede bulunacağını alacaklıya karşı başka bir kefalet sözleşmesi ile tekeffül eden kefildir.

S-Kefilin sorumluluğunun kapsamı nedir?

C-Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı meblağın açıkca yer alması kefilin lehinedir. Zira kefil bu meblağ üst sınır olacak şekilde, asıl borçtan (ana borç) + asıl borçlunun temerrüdünün tüm sonuçlarından (temerrüt faizi gibi) + asıl borç için sözleşme faizi kararlaştırılmış ise işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan faizden + kendisine zamanında haber verilmiş olması koşuluyla yargılama masraflarından sorumludur. Bu kalemler toplamı, kefalet senedindeki üst meblağı aşsa dahi kefil sadece bu üst meblağa kadar sorumlu olacaktır. Kefilin bizzat kendisinin ‘kefalet borcundan’ ötürü borçlu temerrüdüne düşürülmesi halinde ise, artık bu üst meblağla bağlı kalmaksızın sorumlu olacaktır.

S-Kefalet sözleşmesinin sona erme sebepleri nedir?

 1. Asıl borç ilişkisinin sona ermiş olması (BK md. 492)
 2. Asıl borçlunun değişmesi (Borcun nakli halinde) kefilin buna açıkca rıza göstermemesi (BK md. 176)
 3. Belirli süreli kefalette, kefalet süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde alacaklı alacağını takibe girişmez ya da başladığı takibe uzun süre ara verirse kefil, bu bir ayın sonunda otomatik olarak kefalet borcundan kurtulur. Şunu önemle vurgulamak gerekir ki, asıl borç ilişkisinin süreli olması, bu sürenin kefalet sözleşmesi için de geçerli olacağı hususunda açık bir anlaşma yoksa, kefalet sözleşmesinin otomatik olarak belirli süreli kurulduğu anlamına gelmez.
 4. Belirsiz süreli kurulmuş kefaletsözleşmesinde, alacaklı asıl borç muaccel olduktan sonra bir ay içinde alacağını takip etmez ya da başlamış olduğu takibine uzun süre ara verecek olursa kefil kefalet borcundan kurtulur.
 5. Alacaklı ile kefil aralarında anlaşarak her zaman kefalet sözleşmesini ortadan kaldırabilirler
 6. BK md. 501 gereği alacaklı, kefilin kefalet borcunu ödemek istemesine rağmen bu ödemeyi haklı bir sebep olmaksızın kabul etmez ise, kefil, borcunu tediyede bulunmasına gerek olmadan kefalet borcundan kurtulur.
 7. BK md. 502 asıl borçlu iflas ettiğinde alacaklı bu durumu kefile bildirmez ise, kefil asıl borçluya karşı olan müstakbel rücu hakkını iflas masasına bildirmemesinden dolayı uğradığı zarar oranında kefalet borcundan kurtulacaktır.
 8. Alacaklıya ödemede bulunacak kefile alacaklı elinde tuttuğu asıl borçluyu takip için gerekli olan belgeleri ve asıl borç için verilmiş diğer teminatları vermeye mecburdur. Bu külfeti (ödevi) yerine getirmez ise kefilin kefalet borcundan kurtulacaktır, BK md. 501/c.2.

S-Kefilin asıl borçluya rücu hakkı nedir?

C-Kefil alacaklıya kefalet borcunu ödediği zaman kefalet borcu sona erer ama asıl borçlu borcundan kurtulmuş olmaz. Alacaklıya ödemede bulunan kefil onun haklarına halef olarak asıl borçluyu takip eder. Bu halefiyet hakkından kefilin önceden feragati geçersizdir, BK md.496. Rücu aşamasında asıl borçlu, alacaklıya karşı ileri sürebileceği (ve aslında kefilin de alacaklı tarafından takibi sırasında ona karşı ileri sürmesi gereken) asıl borç ilişkisinden doğan itiraz ve def’ileri ileri sürebilir. Bu nedenle kefil asıl borçlu ait olup da alacaklıya zamanında ileri sürmediği savunma imkanları varsa, asıl borçluya rücu etmek istediğinde rücu hakkını bu oranda kaybedecektir, BK md. 497. Keza BK md. 498’deki halde de kefil rücu hakkını kaybeder.

S-Kefalet borcunun muacceliyet ve zamanaşımı nedir?

C-Kefalet sözleşmesi en erken ve sözleşmede hiçbir şey kararlaştırılmamışsa, asıl borç ilişkisi muaccel olduğu zaman muaccel olur. Asıl borcun muaccel olması için alacaklının borçluya ihbarda bulunması gerekiyorsa, bu ihbarda bulunduğunu kefile haber vermedikçe kefil, alacaklıya karşı asıl borcun muaccel olmadığı def’ini ileri sürer. Asıl borçlunun iflası sebebiyle kefilin tekeffül ettiği borç ilk vadeden evvel muaccel olsa da, kefil asıl borcun ilk vadesi gelmeden evvel alacaklı tarafından takip edilemez BK md.491. Ancak bu son hüküm emredici değildir.

   Kefalet sözleşmesi muaccel olduğu andan itibaren 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir

 

YAŞLIYA KEFİL

S-Eşim yaşlı dayısına kefil olmak istiyor. Benim onaylamama rağmen kefil olmak istemesi benim için de bir tehlike oluşturur mu?

C- Birincisi:  Eşinizin kefaletini engelleyemezsiniz. Eşler kendi malvarlıkları üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu gibi müstakil olarak da kefil olabilirler. Yani evlilik eşin her işine müdahale anlamına gelmiyor.İkincisi:Ölümü halinde mirasçıları borçlarından da sorumlu. Dolayısı ile mirası reddetmedikleri takdirde mirasçılar borcu üstleniyor. Şayet borç ödenmez de kefile başvurulursa kefilin dışındakilerin malvarlığına yani sizin malvarlığınıza zarar gelmez.

S-Babam aldığı kredi borcunun tamamını ödemeden öldü. Borcu mirasçıları mı öder yoksa kefiller mi?

C-Eğer borçların tamamı miras kalanlardan fazla,dolayısıyla reddi miras yapmadıysanız mirasçılar,reddi miras yaptıysanız borçtan kefiller sorumlu olacaktır.

S-Kefil olduğum kişi borcunu ödemedi.  Bana ait taşınmazlara ipotek konuldu. Kefillikten nasıl kurtulabilirim?

C-Kefillikte borç ödeme yükümlülüğünden kurtulamazsınız.  Asıl borçlunun mal varlığı varsa tespit edip alacaklıyı onun üzerine gönderebilirsiniz.

S-8 ay önce babam vefat etti. Babam vefat etmeden önce kardeşime ticari kredi için kefil olmuş. Bundan bizim haberimiz olmadı. Fakat babam vefat ettikten sonra varisleri olarak veraset ilamı çıkarttık. Krediyi çeken kardeşime ait şirket borçlarından dolayı battı. Daha sonra bizlere bu borçlar için bankadan borcu ödememiz konusunda noter aracılığı ile yazılar geldi. Bu borç bizlerden talep edilebilir mi,bizler bu borçlardan nasıl kurtulabiliriz?

C-Kefaletin sona ermesi sebepleri Borçlar Kanunu'nda sayılırken kefilin ölümünden bahsedilmiş değildir. buna göre miras hukukuna egemen külli halefiyet ilkesi gereğince kefalete ilişkin borç mirasçılara geçecektir. eş deyişle sizler de anılan kefalet borcundan dolayı sorumlu bulunmaktasınız.

Şayet tereke borca batık ise, eş deyişle babanız vefatı sırasında size her hangi bir mal bırakmamış da sadece borç bıraktı ise, MK 605/II hükmünü ileri sürmek suretiyle borçlardan (bu arada kefaletten) kurtulabilirsiniz.  Buna göre ölüm halinde terekenin borca batık olduğu sabit ise, miras reddedilmiş sayılacağından, size gelen ödeme emirlerine bu hükümden bahsetmek suretiyle itiraz edebilirsiniz. 

S- Biz 2 kişi bir esnafa ticari kredide kefil olduk. İmzamızı 40 milyar için attık. Fakat bankanın müşteri temsilcisi 3. bir kefil kabul ederek miktarı 80 milyara çıkarttı. Bundan bizim haberimiz olmadı. Bir zaman sonra esnaf işlerini yürütemedi, iflas etti ve kaçtı. Dolayısıyla borçlar biz kefillerin üzerine kaldı. Taksitler ödenmeyince banka bizi aradı, gittik banka şubesine, biz 3. kefilin varlığını ve kredinin 80 milyara çıkmış olduğunu büyük bir şaşkınlıkla ve  kızgınlıkla öğrendik. Sözlü itirazlarımız banka müdürüne etki yapmadı, borç ödenecek aksi halde yasal işlemleri başlatırım, dedi. İyi ki esnaf arkadaş  80 milyarlık kredinin 30 küsür milyarını kullanmış, taksitlerini ödeyemeyince geri kalanını kullanmaya fırsat kalmadan kredisi dondurulmuş.

1-Bankanın müşteri temsilcisi bizim rızamız olmadan 3. bir kefili kabul etmeye ve kredinin miktarını yükseltmeye hakkı var mıdır? (Ben şahsen hiç hakkının olmadığını düşündüm. Zaten bu olayın su yüzüne çıkmasından 1-2 hafta sonra kendisini başka bir bankada çalışır gördüm. Herhalde büyük bir usulsüzlük yaptığını anladı ve başka bir bankaya transfer oldu. Bilemiyorum belki de başka bir neden vardır. Sadece benim zannım.)

2-Diğer 2 kefil olayın başında çark ettiler. Maaşıma haciz gelmemesi için ödemeyi 1,5-2 yıl boyunca hep ben yaptım(Diğer 2 kefilin umurlarında değildi kendilerine gelecek haciz olayı). Ödediğim makbuzlarda açıklama kısmında hep benim adım ve soyadım vardır. Borç yeni kapandı. Diğer 2 kefil ödemeye ortak olmadılar. Ben şimdi diğer 2 kefili mahkemeye verip bu konuda onlardan bir hak talep edebilir miyim?

C-Birden çok kişi,aynı borca birlikte kefil oldukları taktirde,her biri kendi payı için adi kefil gibi,diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur.Borçluya birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefillerden her biri,borcun tamamından sorumlu olur.Borcu ödeyen kefil,kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde ,diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Kredi miktarının arttırılan kısmı ise sizi ilgilendirmiyor.

S- Konut kredisine kefil oldum ancak arkadaş ödemedi ve hakkında icra takibi başladı. Öncelikle ev satılması gerekmiyor mu ve kefillikten nasıl vazgeçebilirim?

C- Mantıken evet fakat bankalar aynı anda tedbirli davranarak kefili dökümantasyon anlamında işin içine sokarlar.... Bankayla görüşerek birlikte hareket etmeye çalışın... Borçlu üzerinde tüm çareler tükenmedikçe yasal olarak kefil üzerine gidilemez...

S-Kızım ayrıldığı eşinin bireysel kredisine kefil olmuş. 5 aydır kredi borcunu kızım çalışamadığı için ben ödüyorum. Bu borcu ödemek zoruma gidiyor. Kızımın adına herhangi bir malvarlığı yok . Benim yanımda kalıyor. borcu ödemez isek ne gibi sakıncası olur.

C-Kredibilitesi bozulur.... ama önce asıl borçluya gidilir... çare tükendikten sonra kızınızın üzerine gelinir fakat üzerine bir şey yoksa tahsil imkanı da olmaz... Eşinin mal varlığı, araç vs. hakkında bankaya bilgi verebilirsiniz fakat takipe geçilmeden önce en az 3 taksit ödenmemeli...

S-Yakın bir akrabam ev alacak ve benden kefi olmamı istedi. Acaba ödemede zorlanırsa yada ödeyemez ise banka benden bir talepte bulunur mu? Ya da sadece ödediği kredi mi yanar?

C-Borcunu ödemezse ve banka ilgili kişi ve teminatla borcunu tamamıyla tahsil edemezse tabi ki size gelir... kefilliğin amacı da budur... konutun değeri yüksek olsa ve temerrütler sonrası hacizden konutun ucuza satılmasıyla risk altına girebilirsiniz...

S-Eşim 10000 TL 36 ay vadeli kredi kullandı ve bu kredinin kefili benim. şu an eşimle ayrılma aşamasındayız. kredi taksitlerini bu ğüne kadar ben ödedim bundan sonra ödemek istemiyorum kefillikten nasıl kurtulurum?

C-Kefillikten çekilmeniz mümkün değil... ancak eşiniz yeni şartlarla tekrar kredi kullanıp mevcut krediyi kapatırsanız kurtulabilirsiniz...

 

S-Emekli bir memura,20 bin liralık ihtiyaç kredisi için kefil oldum. Taksitleri ödemiyor,banka parayı kimden parayı kimden tahsil eder? Ben çalışan devlet memuruyum

C-Alacaklı önce borçlunun üzerine gidip tüm çareler tükendikten sonra kefilin üzerine gidebilir... Emekli maaşına haciz getirilemediği için kefil olduğunuz kişinin iyi niyeti önemli...

 

S-Babam 5 yıl önce konut kredisi çekmiş ve kendisi de geçen yıl vefat etti. Ancak kendisi emekli idi ve mirasçıları da krediyi ödemeye devam etti. Rahmetlinin kefili kefllikten çıkmak istiyor ve bizi kefil olduğum kişi öldü ben de kefillikten çıkmak istiyorum şeklinde dilekçe veririm eviniz elinizden gider diyor. birincisi kefillik hangi durumlarda düşer ikincisi bankalar hangi durumlarda taksitleri ödenen konut kredsi ile ilgili konutu satışa çıkaarbilir.


C-Kişi vefat etti diye kefillik düşmez... Kredinin kapanması gerekir... Banka vefatı öğrenirse kapatma talep edebilir... Kapatılmaması durumunda krediyi KKDF li hale dönüştürebilir ve taksitler biraz artabilir... Kredinin kapanmaması durumunda icra işlemleri yapılacağını sanmam... İşler sarpa sararsa kefil de zarar görür... Tehdit ettiği gibi ev elinizden icra yoluyla giderse ve konut krediyi karşılamayacak kadar düşükten satılırsa farkı o ödemek zorunda kalır... Bu arada kayınpederinizin yaşı fazla olmalı... Bankalar pek hayat sigortası yapmadan bu tür kredileri vermezler... Hayat sigortası varsa borç kapandığı gibi üste para da alırsınız... 5 yıl önce yapılıp, yasal hak nedeniyle son yılda yapılmadıysa bir fırsat kaçmış demektir

 

S-Bir arkadaşımın nakit ihtiyacı için formaliteden bir daire alımı satımı yapıldı. Daha sonra bu arkadaş iflas etti borcu ödemiyor. Daireyi formaliteden alan borçluda ödeyemeyeceğini maaşında haciz olduğunu söylüyor bende kefil olmuştum . Bankadan ihtar geldi bende memurum akıbetim ne olur yada bu işten nasıl kurtulabilirim?

C-Borç oranı evin değerine kıyasla düşükse sorun olmaz fakat arkadaşınız konutu kaybetmeyi göze aldığına göre durum farklı sanırım... İlgili kişiler krediyi kesinlikle ödeyemeyecekse bankayla konuşup icradan satış işlemleri yapılmasını talep edebilirsiniz fakat iş o raya girer ve konutun satışı borcu karşılamazsakalanı siz ödemek zorunda kalırsınız.... Satış ilk ihalede konutun değerinin %60 ından başlar, kimse vermezse ikinci ihalede %40 tan başlar... Eğer borc, faiz, temerrüt ve tüm masraf ve ferileri evin değerinin %40 ını geçmiyorsa sorun yok geçiyorsa zarar etmemek için evin haraç mezat gitmemesi için plan yapmalaısınız...

 

S-Ben bir arkadaşıma kefil olup esnaf kefaletten kredi çektim. Arkadaş kredisini bir türlü ödemiyor. Gün geçeli aylar oldu, banka hesaplarıma ipotek konmuş. Yerimden kıpırdayamıyorum. Sürekli icra kapıma geliyor oysa kendi benden çok zengin. İki katlı evi ve iş yeri var, fakat üstüne kayıtlı değil kefillikten nasıl kurtulurum?

C-Kefillikten kurtulamazsanız fakat banka kefilden önce asıl borçluya rücu etmeli.. Borçlu tarafında bütün çareler tükendiğinde size gelebilir... Eğer mal kaçırma varsa bankaya yol gösterebilirsiniz... Ya da bankaya borçlunun ikametgahına hacze gitmesi konusunda baskı yapabilirsiniz...

 

S-Başkasına kefilim ama kendim kredi çekmek istesem sorun olur mu?
C- Kredi kaydında kötü gelişme yoksa sorun olmaz...

 

S-Dedem şuan 74 yaşında 69 yaşında birine kefil olmuş vakıflar bankasına ve şuanda arabası bağlandı bu yaşta banka kefilliği gecerli midir?

C-Kefilliği düşüren bir yaş sınırı yok... Kredi alımlarında genelde bazı bankalar 65 , bazı bankalar 70 yaşın üzerine kredi vermez fakat bir şekilde kefilliği kabul edilmiş...

 

S-Arkadşım bağkur emeklisi kendisi araç kredisi çekeçek bende kefil olacağım arkadaşım ödyemesse krediyi araçmı satılır yoksa bana mı gelir. Ben kamuda memurum yalnız kendimde konut kredisi çekmiştim kefil olunur mu?

C-Doğrusu önce aracın satılması, borcu karşılamazsa size gelinmesi... Araç kredisinde borçluluk yüksek olursa hacizden satışta borcu karşılamama riski daha yüksek... Kredinin sorunlu olması durumunda aracın saklanaması riskleri var... Arkadaşınıza gerçekten güvenmeniz lazım.... 

Etiketler

 • Yorumlar
 • Yorum Yap
 • #18 - y 2013-06-17-15:38:08
  2
  Beğendim
  1
  Beğenmedim
  Ben yakinima kefil oldum sahis borcunu duzenli bi sekilde oduyor suan aramiz bozuldu korkum borcunu ödememesinden ben bu kefilligi nasil iptal ettirebilirim bana yardimci olucak bi yol gosterirseniz sevinirim
  #20 - kefil 2013-07-04-17:25:38
  1
  Beğendim
  2
  Beğenmedim
  ben arkadasima 40milyarina kefil oldum arkadasin kredi puan dusuk diye kredi vermiyorlard.simdi arkadasmn kredi puan artarsa ben kefillikten kurtarrmiyim
  #22 - kefil olduğum kişi başkası çıktı 2013-07-19-16:47:45
  1
  Beğendim
  1
  Beğenmedim
  İyi günler... ben 5 yıl önce bi akrabama kefil olmuştum fakat şimdi öğrendim ki akrabama değil başkasına kefil olmuşum ama parayı akrabam almış. ben 5 yıl önce bankaya kefillik imzası atmaya gittiğimde bahsi geçen asil kredi çeken kişi bankada yoktu akrabam vardı ve krediyi ben çekiyorum dedi açıkçası kandırdılar beni ve çalışan banka görevlisininde haberi olduğu halde hiç bir şekilde uyarıda bulunmadı ben yıllarca akrabama kefil oldum derken bankadan beni '' falanca kişye kefil olmuşsunuz borcunu ödemedi'' diyerek aradılar. şimdi kefil olduğum için benden kesiliyor para ve ben ne yapacağımı bilmiyorum şikayetçi mi olmalıyım çünkü alalade dolandırdılar beni işin tuhaf tarafı gerçekten krediyi almak için başvuran kişiyle konuştum '' ben sadece gidip imza attım, ve o kredi onaylandığında parayı almaya ben gitmedim banka çalışanları parayı senin akrabana vermişler ben o paraya dokunmadım bile '' dedi bu durumda benim şikayetçi olma hakkım var mı ? olsam bu davadan ne çıkar ? yardımcı olabilir misiniz ?
  #36 - icralık kredi borcu 2013-10-09-20:18:40
  mustafa berk
  5
  Beğendim
  0
  Beğenmedim
  merhaba 24.06.2009 yılında üç kefil ile birlikte 6 ay ara ile 4 taksitte ödemek kaydı ile esnaf kredi kefalet kooparatifinden çekilen krediye bir kefil olduk asıl borçlu 24.12.2010 ve 24.06.2011 tarihli üçüncü ve son taksidi ödememiş. alacaklı 07.10.2013 günü icra yolu ile İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ başlığı altında ödenmeyen borcun bugüne kadar olan faizi icra ve avukat masrafının bizden alınacağını söylüyor. Üstdeki yazınızda süreli kefaletde kefil sürenin sonunda borcundan kurtulur demişsiniz bu madde benim için geçerli olurmu. ayrıca alacaklı hiçbir şekilde borcun ödenmediğine veya borcun devam ettiğine dair bir bilgi vermedi yani yaklaşık 28 ay önce bu borç bitmiş olması gerekirdi. Üstdeki diğer bir maddede Hangi sebeple olursa olsun asıl borç sona erince kefilde borcundan kurtulur. eğer ödeme zorunda kalırsak sadece asıl borcumu ödeyeceğiz yoksa faiz ve icra avukat masraflarınıda ödeyecekmiyiz. Ayrıca kefil olduğum tarihte bekardım şimdi ise evliyim eşimin bu saatden sonra kefilliğime itiraz hakkı varmı. şimdiden teşekkürler
  Şuanda 1. sayfadasınız, toplamda 1 yorum sayfası var.
  Şuan 0 - 4 arasındaki içerikleri görüntülüyorsunuz ve toplam 4 içerik var.

  « İlk
  « Geri
  1
  ileri »
  Son »
 • Yorumunuz


  Yorumunuz

  Gönder

ARŞİV
ANKET
Taksim Gezi Parkı olaylarının nedeni nedir?
 • Yeşil,doğa,özgürlük v.d. nedenler
 • Modern darbe
 • Halk tepkisi
 • Faiz lobisi